اوتیسم در بزرگسالی

اوتیسم در بزرگسالی علائم اوتیسم در بزرگسالی اوتیسم به واسطه چالش های اجتماعی و رفتاری مشخص می شود از جمله: تفاوت در نحوه درک افراد از محیط اطراف آنها موانع ارتباطی با توجه به اینکه چگونه مردم اطلاعات را پردازش و بیان کنند نیاز به حفظ الگوهای سخت- و گاه تکراری – تشریفاتی که می […]

read more »
Call Now Button