روانپزشکی سالمندان

روانپزشکی سالمندان سالمندی و سال خوردگی مرحله ای از زندگی است و بیماری محسوب نمی شود و دارای موارد مخصوص به خود است و این موارد و مسایل اغلب با کاهش توانایی ذهن و بدن همرا است.روان پزشکی سال مندان در سال 1991 توسط بورد روانپزشکی و نورولوژی آمریکا به عنوان مقطع فوق تخصص در […]

read more »
Call Now Button