مشکلات رایج در رابطه زناشویی (قسمت دوم)

مشکلات رایج در رابطه زناشویی (قسمت دوم) عدم شناخت کافی از ویژگی های یکدیگر زن و مرد از نظر ویژگی های جنسی با یکدیگر تفاوت هایی دارند و همین تفاوت ها در آن ها باعث شده است که معیارهای خاصی برای ارضاء آن نیازها وجود داشته باشد. همچنین راه های ابراز عشق و علاقه در […]

read more »

مشکلات رایج در رابطه زناشویی(قسمت اول)

مشکلات رایج در رابطه زناشویی(قسمت اول) عدم رضایت زن یا شوهر و یا هر دو از رابطه جنسی در بعضی از موارد این مشکل به دلیل نا آگاهی از رفتار جنسی مناسب از سوی یکی از زوجین اتفاق می افتد که می تواند باعث عدم رسیدن همسر به سطح رضایتمندی کافی از رابطه بشود. در […]

read more »
Call Now Button