دوران بلوغ در دختران و پسران

دوران بلوغ در دختران و پسران دوران بلوغ از مراحل مهم در رشد جسمی و فکری نوع بشر می باشد و چگونگی طی کردن این دوران و کیفیت طی کردن این دوران در روند زندگی افراد تاثیر به سزایی دارد. مسائل و مشکلات دوره نوجوانی برطبق تعریف سازمان جهانی گستره ی دوران نوجوانی از 10 […]

read more »
Call Now Button