شناخت درمانی

شناخت درمانی شناخت درمانی یا CBT یکی از بهترین روش های روان درمانی برای افسردگی است. شناخت درمانی می‌گوید افسردگی بیماری فکر است در واقع این فکر انسان است که بیمار می شود و همه چیز را منفی می بیند.فرد افسرده آینده را تیره و تار می بیند، زندگی برایش بی معنی می شود و […]

read more »
Call Now Button