وسواس عملی

وسواس عملی وسواس عملی یک اختلال اضطرابی مزمن است که همواره ذهن را بصورت مفرط درگیر می نماید. ممکن است در این بیماری میزان درگیری ذهن تا حدی باشد که به تدریج انعطاف پذیری را از دست داده و این فکر ملکه ذهنی فرد شود. می توان گفت این رفتارهای تکراری و یا کلیشه ای […]

read more »
Call Now Button