مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن زمانی که فردی از شما درخواستی دارد که در واقع نمی خواهید با وی موافقت کنید سه گزینه دارید: 1- می توانید به فرد جواب مثبت بدهید و در باطن ناراحت باشید. 2- می توانید به فرد جواب رد بدهید و در درون احساس بدی داشته باشید. 3- می توانید جواب رد […]

read more »
Call Now Button