افسردگی فصلی

دلیل اصلی افسردگی فصلی ناشناخته است ولی شواهد محکم حاکی از آن است که کوتاه شدن ساعات روشنایی روز می تواند شروع کننده این حالت باشد. یک تئوری بیانگر آن است که بدن یک ساعت بیولوژیکی دارد که خلق، خواب و هورمون های بدن را تنظیم می کند. با تغییر در ساعات روشنایی روز، ساعت […]

read more »
Call Now Button